• 0593 - 54 08 33

ledenvergadering uitvaartvereniging Beilen-Hooghalen en omstreken

Hierbij nodigt het bestuur haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 7 mei 2018 om 20.00 uur in het Uitvaartcentrum aan de Eursingerweg 6 te Beilen. 

Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergaderingen 19 april 2017
4. Organisatiezaken: - Korte inleiding door Piet Hunse met als onderwerp: - Uw uitvaart zorgvuldig geregeld, ongeacht waar u verzekerd bent waarheid of fabel - Vragen van de leden
5. Financiële zaken: - Financieel verslag 2017 - Contributie en uitkering 2019
6. Bestuurszaken: - Bestuursverkiezing: - Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. J.L. Spijkman (algemene bestuurslid) - Aftredend en herkiesbaar: dhr. H. Timmerman (algemene bestuurslid) Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 5 mei 2018 melden bij de voorzitter (dhr. A. Meppelink, tel. 0593 – 525 371)
7. Rondvraag
8. Sluiting