• 0593 - 54 08 33

Uitnodiging

voor de ledenvergadering op donderdag 23 mei 2019

Hierbij nodigt het bestuur haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.       

Deze wordt gehouden op donderdag 23 mei 2019 in het Uitvaartcentrum aan de Eursingerweg  6 te Beilen.

Leden van de vereniging zijn van harte welkom.

De vergadering begint om 20.00 uur.      

Hieronder volgt de agenda voor deze avond.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 2018
 4. Financiële zaken:
  • - Financieel verslag 2018
  • - Contributie en uitkering 2020
 5. Bestuurszaken
 6. Bestuursverkiezing:
  • - Aftredend en niet herkiesbaar: dhr G. Martens
  • - Aftredend en niet herkiesbaar: dhr H. Dekker
  • Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 20 mei 2019 melden bij de voorzitter, dhr A. Meppelink, tel.06-29294756
 7. Rondvraag
 8. Sluiting